Bestyrelsens beretning på generalforsamling 2018


Vi har igen haft et godt ar i SIND Viborg. Vi har faet lidt flere medlemmer

0g var ved udgangen af 2017 over 100 medlemmer i Iokalafdelingen. De

fleste nye kom igen gennem den saerlige hvervekampagne, som

hovedbestyrelsen satte i gang igen i efteraret, hvor man for kr. 100 kunne

blive medlem for 2018.

 Vi har i 2017 prøvet at være meget synlige i Viborg kommune, ved at

deltage i forskellige arrangementer som Sindets dag, Søndersø|øbet,

Foreningernes dag, Frivilligheds dag samt andre steder hvor vi kunne

vaere synlige. | 2018 Vi vi gerne ud i omegnen af Viborg for og vise at Sind

er tilstede i Viborg kommune.

 På generalforsamlingen i 2017 blev Børge og Stinna valgt til bestyrelsen,

Runa og Søren blev valgt som suppleanter.

 i b|øbet af ået har Runa afløst Stinna i bestyrelsen og Søren meldte fra

som suppleant.

 Jørgen blev valgt til revisor, 0g Ulla som revisorsuppleant.

 Vi har nok svigtet vores medlemmer lidt på facebook, men prøet at

holde dem orienteret over hjemmesiden.

 Børge deltog pa Sinds medlemskonference i Horsens, for medlemmer i

hele landet.

 I samarbejde med Fristedet, bedre psykiatri, Sinds Iokalforening og

Autismeforeningen blev der afholdt et valgm¢de, i forbindelse med

Regions— og Kommunevalget. Der var mødt rigtig mange op, både

 politikere og spørge|ystenden borgere, så den succes kan vi sagtens

 
gentage en anden gang. Regionsbestyrelsen havde besluttet at støtte

lokalforeningerne med max kr. 5.000 til et sédant arrangement.

 B¢rge 0g Orla er med i Sinds regionsbestyrelse, Børge er med i bruger

pårørende og udsadterådet , Orla sidder i Patientklagenaevnet.

 | 2017 fik Sind—Regionsbestyrelse ny formand, Leif Gj¢rtz Christensen,

tidligere Socialdirekt¢r i Viborg Kommune.

 Lokalforeningen har i løbet af efteréret 2017 haft forhandlinger med Sinds

pårørenderådgivning i Viborg om at blive sammenlagt med

lokalforeningen i Viborg. Det skulle give en bedre mulighed for og søge

§18 midler i Viborg kommune.

 Tak for et godt samarbejde til alle samarbejdspartnerne og  tak   til Fristedet

for lån af lokaler til bestyrelsesm¢derne samt god forplejning.

 Bestyrelsen, februar 2017.