Vedtægter.


 

Vedtægter for SIND Viborg

 

NAVN OG HJEMSTED

 

§ 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning

 

Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Viborg Lokalafdeling. I daglig tale anvendes betegnelsen

»SIND Viborg«

Stk. 2. Lokalafdelingens hjemsted er formandens postadresse.

Stk. 3. Lokalafdelingen er en del af Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland.

 

FORMÅL, OPGAVER M.M.

 

§ 2 Lokalafdelingens formål og opgaver

 

Stk. 1. Lokalafdelingen varetager efter aftale regionskredsens opgaver lokalt.

Stk. 2. Lokalafdelingen har til opgave at varetage Landsforeningen SINDs interesser i forhold til de kommuner lokalafdelingen dækker og at støtte, samle og formidle lokale aktiviteters arbejde.

Stk. 3. Lokalafdelingen indgår aftale med de lokale aktiviteter.

 

§ 3 Medlemmer

 

Stk. 1. Medlemmer af Landsforeningen SIND bosiddende i lokalafdelingens område og registreret af SINDs sekretariat, er medlem af lokalafdelingen.

 

GENERALFORSAMLING

 

§ 4 Generalforsamlingen

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed og godkender selv sin endelige dagsorden og fastsætter selv sin forretningsorden. Lokalafdelingens bestyrelse er ansvarlig for indkaldelse, tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på generalforsamlingerne.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved mail eller brev til medlemmerne og/eller i medlemsbladet.

Stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte

dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagsberettigede er personlige medlemmer af lokalafdelingen samt bestyrelsen.

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.  Godkendelse af dagsorden og forretningsorden

3.  Bestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til debat og godkendelse

4.  Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse

5.  Behandling af indkomne forslag

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.  Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

8.  Valg af delegerede til regionskredsens generalforsamling

9.  Behandling af eventuelle forslag til landsmødet

10. Eventuelt

 

 

 

Stk. 5. Materiale, der skal behandles på generalforsamlingen, offentliggøres senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse. Offentliggørelsesmåden meddeles i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Jfr. dog § 15, stk. 2.

Stk. 7. Stemmeret på generalforsamlingen har lokalafdelingens personlige medlemmer. Kun personligt tilstedeværende medlemmer har stemmeret.

Stk. 8. Generalforsamlingen er offentlig. Alle personlige medlemmer af SIND har taleret.

Generalforsamlingen kan – gennem forretningsordenen – begrænse offentlighedens adgang og taleretten. Alle medlemmer har dog ret til at overvære generalforsamlingen, i det omfang der er plads.

Stk. 9. Valgbare er alle personlige medlemmer af lokalafdelingen. Valg til posterne som dirigent, revisor og revisorsuppleant forudsætter ikke personligt medlemskab. Kandidater skal - for at være

valgbare - opstilles af lokalafdelingens bestyrelse eller på generalforsamlingen anbefales af mindst tre stillere.

Stk. 10. Afstemninger/valg skal foregå skriftligt, hvis dirigenten beslutter det, eller hvis mindst tre stemmeberettigede forlanger det.

Stk. 11. Der føres referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet godkendes

og underskrives af dirigenten og referenten.

Stk. 12. I valgperioden kan en generalforsamlingsvalgt tillidspost alene fratages en valgt, såfremt dette besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling. Øvrige tillidsposter kan fratages efter

samme fremgangsmåde, som blev anvendt ved tildelingen.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det kræves af mindst 1/10 af de personlige medlemmer. Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes overfor bestyrelsesformanden. Kravet skal ledsages af forslag

til dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter modtagelsen af begæringen og indkaldes af bestyrelsen inden seks hverdage efter modtagelse af begæringen.

Indkaldelsen sker skriftligt ved mail eller brev med mindst 14 dages varsel til medlemmerne.

Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden og forretningsorden.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 4, stk. 1, stk. 3 og stk. 5-12 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger.

 

BESTYRELSEN

 

§ 6 Bestyrelsen er lokalafdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

 

§ 7 Sammensætning og valg

 

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst tre generalforsamlingsvalgte medlemmer. Det maksimale antal medlemmer af bestyrelsen fastsættes i generalforsamlingens forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at ca. halvdelen er på valg

det ene år og halvdelen på valg det andet år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger dennes valgperiode.

 

 

 

Stk. 3. Medlemmer af Hovedbestyrelsen, der er medlemmer af lokalafdelingen, deltager – uanset om de er valgt på generalforsamlingen eller ej – med taleret i bestyrelsens møder. Hvis de ikke er valgt på generalforsamlingen, indgår de ikke i antallet af bestyrelsesmedlemmer der er nævnt i stk.

1.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger mindst to suppleanter. Antallet af suppleanter fastsættes i generalforsamlingens forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og øvrige poster efter

behov.

Stk. 6. Ansatte i lokalafdelingen kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§ 8 Bestyrelsesmøder og forretningsorden

 

Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det påkrævet, eller hvis to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og leder disse.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.

 

BEHANDLING AF LANDSMØDEFORSLAG

 

§ 9 Landsmødeforslag

 

Stk. 1. Forslag til behandling på landsmødet skal være indsendt gennem regionskredsen til landsforeningen senest tre måneder før landsmødets afholdelse.

Stk. 2. Forslagsberettigede er alle personlige medlemmer samt bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden tidsfrister og procedurer for behandling af landsmødeforslag, så forslagene kan være behandlet og indsendt inden den i stk. 1 nævnte frist. Der skal ved denne fastsættelse tages hensyn til regionskredsens tidsfrister og procedurer.

 

RAMMER FOR OPGAVEFORDELING MELLEM REGIONSKREDSE OG LOKALAFDELINGER

 

§ 10 Opgavefordelingen

 

Stk. 1. Opgavefordelingen mellem regionskredse og lokalafdelinger er overordnet fastsat i landsforeningens vedtægters § 8 og i principperne for SINDs regionale og lokale struktur. Ved uenighed mellem kreds og lokalforeninger om opgavefordelingen forelægges sagen til afgørelse i Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Den konkrete opgavefordeling mellem regionskredsen og lokalafdelingerne fastlægges i en aftale mellem bestyrelserne for regionskredsen og lokalafdelingerne. Det forudsættes at aftalen løbende kan ændres. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem regionskredsen og en eller flere lokalafdelinger, forelægges sagen til afgørelse i Hovedbestyrelsen.

 

§ 11 Inddeling af regionskredsen i lokalafdelinger

 

Stk. 1. Inden for regionskredsens geografiske område etableres lokalafdelinger dækkende én eller flere hele kommuner.

Stk. 2. Lokalafdelinger, der dækker flere kommuner, skal arbejde henimod at oprette en selvstændig lokalafdeling i hver kommune.

 

 

REGNSKAB OG REVISION

 

§ 12 Regnskab

 

Stk. 1. Lokalafdelingens regnskab er kalenderåret. Regnskaber fremlægges til debat og godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Lokalafdelingen er en selvstændig økonomiske enhed, hvis økonomiske dispositioner ikke kan forpligte landsforeningen eller regionskredsen.

 

§ 13 Revision

 

Stk. 1. Lokalafdelingens regnskab revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor eller revisorsuppleanten, hvis revisor har forfald.

Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen og ansatte i lokalafdelingen kan ikke vælges som revisor eller revisorsuppleant.

 

TEGNINGSRET

 

§ 14 Tegningsret

 

Stk. 1. Lokalafdelingen tegnes af formanden og næstformanden sammen eller formanden

/næstformanden hver for sig sammen med kassereren.

Stk. 2. De tegningsberettigede kan meddele prokura eller fuldmagt. Herunder kan der meddeles prokura eller fuldmagt til kassereren til alene at disponere over indestående på bankkonti

tilhørende afdelingen.

 

ÆNDRING AF VEDTÆGTER

 

§ 15 Ændring af vedtægterne

 

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan kun foretages af en generalforsamling.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver to tredjedele af de afgivne stemmer. Vedtægterne skal for at være gyldige være godkendt af regionskredsen.

 

OPLØSNING AF LOKALAFDELINGEN

 

§ 16 Opløsning

 

Stk. 1. Beslutning om opløsning af lokalafdelingen kan træffes på en ordinær generalforsamling, hvis forslaget fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, eller på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med henblik på opløsning af foreningen.

Stk. 2. Hvis det ikke lykkes på en generalforsamling at vælge mindst tre bestyrelsesmedlemmer, overgår ansvaret for driften af lokalafdelingen til regionskredsbestyrelsen, der vedtager

provisoriske regler for driften.

Stk. 3. Regionskredsbestyrelsen overtager ikke ansvaret for dispositioner truffet forud for overtagelsen af ansvaret for driften af lokalafdelingen. Regionskredsbestyrelsen kan som ansvarlig

for driften af lokalafdelingen vedtage at nedlægge afdelingen og overføre kommunen til en

eksisterende lokalafdeling.

 

 

IKRAFTTRÆDEN

 

§ 17 Ikrafttræden Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter Regionskredsens godkendelse.